Medicinska laboratorijska dijagnostika (laboratorijska medicina) je zdravstveno i znanstveno područje vezano za medicinske laboratorije različitih specijalnosti i profila u zdravstvenim institucijama i institucijama koje nisu u sistemu zdravstva, a povezane su s medicinskom laboratorijskom dijagnostikom.

Medicinska laboratorijska dijagnostika novijeg je datuma, često se vezuje za napredak tehnologije, mada imaju podaci da su stari Grci u cilju liječenja promatrali promjene tjelesnih tečnosti. A već 50 godina naše ere opisuje se hematurija.

Djelatnosti medicinsko laboratoriske dijagnostike

  1. Dijagnostičke usluge iz oblasti patologije, citologije, protočne-citometrije, citogenetike, molekularne dijagnostike, mikrobiološke i biohemijske dijagnostike
  2. Učešće u radu onkoloških Konzilija, Konzilija za transplantaciju bubrega i jetre kao i Konzilija za transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze i dr.
  3. Sprovođenje, kontrola i unapređenje kvaliteta dijagnostickih usluga
  4. Nastavna i edukativna djelatnost za učenike i studente
  5. Naučno-istraživacka djelatnost u saradnji sa drugim institucijama itd.

NOVOSTI