STRUČNO-EDUKATIVNO PREDAVANJE STRUKOVNOG ODBORA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU KDZIFBIH (ON-LINE)

Pozivamo sve zainteresovane članove Komore diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila FBIH da prisustvuju stručno-edukativnom predavanju u organizaciji Strukovnog odbora za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku KDZIFBIH, koje će se održati u subotu, 28.11.2020. godine u 12.00 h. Predavanje će se održati on-line putem platforme Google Meet.

Učešće na predavanju je bodovano od strane KDZIFBIH sa 7 bodova za predavače i 5 bodova za učesnike.

Za članove Komore diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila FBiH i članove Asocijacije laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih profesionalaca u BIH, PRISUSTVO BESPLATNO. Ostali zainteresovani učesnici mogu prisustvovati predavanju uz plaćanje kotizacije za učešće u iznosu od 50 KM. Uplatu izvršiti na transakcijski račun Komore, sa naznakom – Kotizacija za učešće na MLD predavanju.

Zbog ograničenog broja mjesta, molimo sve učesnike da svoje prisustvo na predavanju potvrde putem e-maila: komora@kdzifbih.ba. Nakon prijave, svi učesnici će dobiti upustvo i kod za pristup platformi.

Obavijest i program možete preuzeti Poziv MLD-2020_ONLINE

PROGRAM

12:00-12:15

Citološka klasifikacija bolesti štitnjače
Mr. Amina Omanović, dipl.ing. MLD
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, O.J Klinička patologija, citologija i humana genetika

12:15-12:30

Laboratorijska dijagnostika bubrežne osteodistrofije
Mr. Almedina Hajrović, dipl, ing. MLD
Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

12:30-12:45

Važnost provjere sterilnosti hranjivih podloga za identifikaciju
mikroorganizama prije upotrebe u mikrobiološkom laboratoriju
Mr.sci. Adis Hrvačić, dipl. ing. MLD
Zavod za javno zdravstvo SBK/KSK, Travnik

12:45-13:00

Fenotipske metode dokazivanja mehanizma rezistencije na karbapeneme kod enterobakterija
Mr. Azra Čamdžić, dip. ing. MLD
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, O.J Klinička mikrobiologija

13:00-13:15

Savremeni mikrobiološki laboratorij – novi pristup i iskustva u radu
Mr. Sabina Šegalo, dipl. ing. MLD
Katedra za medicinsku mikrobiologiju, parazitologiju i virusologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

13:15-13:30
DISKUSIJA