Zdravstveni radnici sanitarne profesije u zdravstvu obavljaju sanitarnu djelatnost unutar i/ili izvan sistema osnovne mreže zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama, javnim tijelima, trgovačkim društvima, privatnoj praksi ili na drugim propisom utvrđen način. Zdravstveni radnici sanitarne profesije obavljaju sanitarnu djelatnost u tijelima i u ustanovama iz sistema djelatnosti zdravstvene ekologije, zaštite javnog zdravlja, zaštite zdravlja na radu, i zaštite okoliša. Zdravstveni radnici sanitarne profesije u sklopu zdravstvene ekologije bave se onim aspektima zdravlja ili bolesti ljudi koji su uvjetovani čimbenicima okoliša – biološkim, hemijskim, fizičkim, radiološkim, ergonomskim, socijalnim i psihosocijalnim. U sklopu svoje profesije istražuju, prate, ocjenjuju, daju preporuke, te drže pod kontrolom i prevencijom one čimbenike okoliša koji mogu negativno djelovati na zdravlje sadašnje ili budućih generacija. Njihov rad uključe direktne zdravstvene učinke izazvane hemikalijama, zračenjima i mikroorganizmima i direktne ili indirektne učinke na zdravlje i kvalitetu života od strane fizičkog, psihosocijalnog, ergonomskog i estetskog okruženja u kojem živimo. Sanitarna profesija odnosi se na sve aspekte zdravlja i bolesti ljudi vezanih uz utjecaje okoliša kao i na sve faktore okoliša s potencijalom utjecaja na zdravlje pozitivnog ili negativnog. Zdravstveni radnici sanitarne profesije u sklopu zaštite javnog zdravlja i prevencije bolesti otkrivaju izvore zaraze, prate puteve prijenosa i širenja, pronalaze ulazna mjesta bioloških agenasa te osjetljivost ljudskog organizma na iste. Sudjeluju u izradi javno zdravstvenih i preventivnih programa kako bi se poboljšala kvaliteta života zdravlja pojedinca i zajednice. Svako sprječavanje bolesti, produženje života i unapređenje fizičkog zdravlja temelji se na odgoju pojedinca i načelima osobne higijene. Zdravstveni radnici sanitarne profesije sudjeluju u izradi preventivnih programa kako bi se pravovremeno prepoznala pojava uzročnika bolesti te u suradnji s drugim profilima medicinske profesije dovelo do kvalitetnijeg načina života. Zdravstveni radnici sanitarne profesije kroz praćenja hemijskih, fizičkih, radioloških, ergonomskih, socijalnih i psihosocijalnih čimbenika sistemsko unapređuju sigurnost i zaštitu zdravlja radnika i osoba u njihovom životnom i radnom okruženju kroz sprečavanje ozljeda, profesionalnih bolesti i drugih bolesti. Izradom procjene rizika i primjenom zakonske legislative unapređuju sigurnost i zaštitu zdravlja u životnom i radnom okolišu. Zdravstveni radnici sanitarne profesije kroz skup odgovarajućih aktivnosti i mjera daju preporuke oko sprečavanja onečišćenja i zagađenja okoliša fizičkim, hemijskim, biološkim i radiološkim onečišćenjima. Izrađuju i daju preporuke oko sprečavanja nastanka šteta, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povratak okoliša u stanje prije nastanka neke interventne situacije. Djelatnost u području zdravstvene ekologije podrazumijeva zaštitu od zaraznih bolesti, djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD), prije svega u planiranju i nadzoru DDD mjera i/ili u izvođenju DDD mjera. Te djelatnosti uključuju nadzor i praćenje zdravstveno značajnih člankonožaca i glodara, na prvom mjestu komaraca kao prijenosnika bolesti, izradu programa DDD mjera (suzbijanje komaraca i preventivna deratizacija) te provedbu stručnog nadzora nad DDD mjerama koje na prijedlog Zavoda donose gradovi, općine, kantoni (jedinice lokalne samouprave) te provedbu preventivnih i protuepidemijskih DDD mjera. Diplomirani sanitarni inžinjeri i magistri sanitarnog inžinjerstva uključeni u ove djelatnosti ujedno su i odgovorne osobe za skladištenje, čuvanje i upotrebu opasnih hemikalija. Zdravstveni djelatnici sanitarne profesije u provođenju svoje djelatnosti obvezni su primjenjivati svoje najbolje znanje i vještine, poštujući etička i stručna načela, koja su u funkciji zaštite zdravlja stanovništva i svakoga čovjeka lično.

Područja zaposlenja – Obzirom na navedene poslove koje diplomirani sanitarni inžinjer može obavljati svoje mjesto može naći u državnoj upravi: agencijama za zaštitu okoliša, sanitarna inspekcija, inspekcija zaštite okoliša, zdravstvenoj inspekciji, javnozdravstvenom sektoru: zavodi za javno zdravstvo (epidemiološke službe, službe za mikrobiologiju, službe za zdravstvenu ekologiju) bolnicama (jedinice za sterilizaciju, službe za provođenje sanitarnog nadzora u prostorijama za pripremu i čuvanje hrane), vodovodu, fakultetima i školama, turizmu (hotelska naselja: nadzor nad zdravstvenom ispravnošću vode u bazenima, mora na plažama, nadzor nad skladištenjem, pripremom i prometom namirnica, vodom za piće, uređajima za klimatizaciju, dispozicijom otpadnih tvari), privatnom sektoru (privatni laboratoriji za zaštitu okoliša, privatne firme za za pripremu hrane, konzultantske firme, privatni turistički objekti, trgovački centri, privatne DDD firme)


NOVOSTI