Fizioterapija, često se koristi skraćenica FT, jeste zdravstvena profesija koja se prvenstveno bavi liječenjem povrede i onesposobljenja, te  promocijom pokreta, funkcionalne sposobnosti, kvaliteta života i potencijala pokreta kroz ispitivanje, procjenu, dijagnostiku i fizikalne intervencije pružene od strane FIZIOTERAPEUTA.

Aktivnosti fizioterapeuta, pored kliničke prakse podrazumijevaju i uključuju istraživanje, edukaciju, savjetovanja i dokumentaciju. Fizikalna terapija podrazumijeva elektroterapiju (primjenu raznih toplotnih agenasa), hidroterapiju i kao najznačajni dio, kineziterapiju. Fizioterapeut je zastupljen i radi sa svim dobnim skupinama od novorođenčadi do treće životne dobi. Fizioterapeuti se usavršavaju u mnogim oblastima, a najznačajnija i najzastupljenija su:

  1. Kardiovaskularna i pulmonarna fizioterapija
  2. Neurologija
  3. Gerijatrija
  4. Ortopedija
  5. Sport
  6. Pedijatrija
  7. Zdravlje žena

NOVOSTI